Sunday, July 21, 2019

Super Deluxe - Thiagarajan Kumararaja

முகிலின் விரிவு, வேம்பின் இனிப்பு,நிகழ மறுக்கும் அற்புதம், லீலா வினோதம், கறைபடிந்த மாணிக்கம்சூப்பர் deluxe அளிக்கும் காவிய அமைதிநன்றாக கூடி வந்திருக்கும் ஒரு முழுமை சித்திரம்

----------------------

கழிவிரக்கத்தில் தொடங்கி அத்வைத வேதாந்தத்தில் முடியும் மனிதனின் முழுமைத் தேடல்அதே ஆற்றில் அதே மனிதன் மீண்டும் இறங்குவான்யுக யுகமாய் நடந்து வரும் பயணம்.இன்பம் நாடும் பால்யம் பொருள் நாடும் இளமை அறம் நாடும் நடுவண் வீடு நாடும் முதிர் பருவம் என்ற காலத்தின் அட்டவணையை புரட்டிப் போட்டு முகிலின் அறம் சார்ந்த அரற்றல்கள் , பொருள் தேடும் லீலா தனசேகர் , மாணிக்கம் நாடும் இன்பம் , காஜ் அறியும் வீடு என்று கலைத்தது சிறப்பு
மரபும் உண்டு மரபு மீறலும் மரபில் உண்டு மரபை நிராகரித்தலும் மரபில் உண்டுமின்னல் அடித்த நாள் முதல் இன்று வரை சம்பவாமி யுகே யுகே

----------------

ருத்திராக்ஷம் என்னும் ஞானக் கண் இல்லாத பழைய நூல்களின் குவியலாய் இயங்க இயலாத ஒரு மதம் , உலகம் முழுவதும் பிரச்சார வெறி கொண்டு கடல் கடந்து ஆக்ரமித்து பொருள் சேர்த்த ஒரு மதம் , சம்பவம் செய்து கொள்கையை நிறுவ முயலும் ஒரு மதம்.
நூல்களின் குவியலூடே ஆன்மீக சாரம் மிளிரும் மதம் ஒன்று,தியாகமும் கருணையும் உணர்த்தும் மதம் ஒன்று, தனிமனித ஒழுக்கத்தின் வலிமையை உணர்த்தும் மதம் ஒன்று .
பழமையின் நிழலில் ஆன்மீக சாரம், ஆக்கிரமிப்பின் நிழலில் கருணையும் தியாகமும், வன்முறையின் நிழலில் தனிமனித ஒழுக்கம் . #SuperDeluxe – Manikandan V.
-----------------
A Religion,amidst heap of Outdated Texts unable to act devoid of Spiritual Eye Rudraksha, A Religion which went all over the world backing on imperialism to garner wealth,A Religion trying to establish Order through act of Valor,
A Religion which imparts spiritual wisdom to light us from the darkness ,A Religion which schooled us on Compassion & Sacrifice, A Religion which taught us the Value of Character
Under the Shadow of Outdated texts we have the Spiritual Continuity, Under the Shadow of Imperialism we have Compassion & Sacrifice, Under the Shadow of Ruthless Valor we have the Strength of Individual Character – #SuperDeluxe – Manikandan V.For me movie is a travel from self pity to Oneness of all(Advaita),  Four purusharthas namely Kama,artha,dharma & moksha are fitted against Shilpa,Dhanasekar,Mugil & Thooyavan(kaaji) respectively. Traditionally adolescence is attributed to Kama, youth to artha, middle aged to dharma & old age to moksha. Director has cleverly shuffled the end goals , adolescent  thooyavan getting the bliss of moksha, youthful mugil ranting about dharma , middle aged shilpa getting the love she longed for & Elderly dhanasekar getting the wealth. This shuffling is directors s way of questioning the Order or Tradition on the Whole

Further , there are numerous acts which happens twice 1)Mugil & Vembu Visit the rail track twice, 2) Berlin's Standoff with Shilpa twice in Police  Station  3) Boys gang visit Settu house twice 4) Dhanam comes back to his Sabha twice 5) Shilpa deciding  to leave again but stopped,6) plane seen through the roof, this makes a curious case of repeatedness of events possibly hinting at rebirth or second chance

Further, there are various clues in the background as the movie moves on indicating for things about to happen (Vazhvin Ragasiyam & Alien  movie posters) a touchy crafty way of hinting at the role of Intuition

Further, most touchy of them all is how Gaaji is split into Two indicating the first cell splitting into two a revelation most needed to understand the oneness of all

Further, heady cocktail editing, music, old songs timelessness of the visuals makes viewers lose their time orientation, possibly indicating eternity of Time

Further, Director reposes his faith on Karma & Morality unstatedly , Berlin s end may be a work of Chance but director punishes the most evil , for other characters have their redemptive moments despite all their faults perhaps second coming of everyone of them is their chance for redemption which they grab on to, all except, Berlin. In him we watch excruciatingly helplessly  the unfolding evil.

Full hundred marks for those two pickle jars as installations

What a Fine Film !

-----

Kaaji s name is not thooyavan, it’s actually Balaji/Hari – I didn’t notice it properly. Thooyavan is the other person with specs but he says directly to vasanth & Gaaji “Our Motcham Lies there” on going back to Settu House. far earlier gaaji says ‘ its as difficult as sliding on razor edge invoking —–“The Razor’s Edge is a novel by W. Somerset Maugham. … The novel’s title comes from a translation of a verse in the Katha Upanishad, given in the book’s epigraph as: “The sharp edge of a razor is difficult to pass over; thus the wise say the path to ‘enlightenment’ is hard.”

--------

Though there is a widespread word calling Thiagarajan Kumararaja as iconoclastic, its heartwarming that he derives the juice to criticize and deconstruct Tradition within Traditions own framework instead of going in for mere criticism or messaging, More than being iconoclastic, Director shows us the continuing contest between Today s Reality Vs Traditional accumulated wisdom. Mere Iconoclasm is almost nihilistic rejects any establishment or power center but Director s TK s route is not mere rejection of accumulated wisdom or anything sacred but a dispassionate take on our accumulated wisdom.

--------

Life is indeed an ice cream sweeter shorter:-) icecream named Super Deluxe

------


No comments: